Evariest Callens

De handelsverplichting voor derivaten onder MiFIR

WP 2018-04

In deze bijdrage wordt de draagwijdte van de handelsverplichting voor derivatencontracten onder MiFIR onderzocht. Nadat in een eerste deel op functionele wijze het onderscheid tussen de verschillende handelsplatformen onder MiFID II wordt toegelicht, pogen we in een tweede en derde deel na te gaan welke marktparticipanten en derivatencontracten worden onderworpen aan de MiFIR-handelsverplichting. Daarbij beperken we ons niet tot het reguleringsniveau van de genoemde verordening (en richtlijn), maar besteden we ook aandacht aan de meer technische gedelegeerde verordeningen. Finaal exploreren we in welke mate publiek- en privaatrechtelijke mechanismen kunnen worden aangewend om de handelsverplichting af te dwingen.