Eddy Wymeersch

Virtuele financiële dienstverlening: e-trading in effecten

WP 2001-13

Published in: Privaatrecht in de reële en de virtuele wereld, Post-Universitaire Cyclus Willy Delva, Kluwer, 2002, p. 265-283.