Reinhard Steennot, Ingrid De Poorter

De omzetting van de Richtlijn Betaaldiensten in België

WP 2010-13

Op 5 december 2007 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie de Richtlijn 2007/64 van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - die in het Europees jargon de Payment Services Directive of PSD wordt genoemd - gepubliceerd. De PSD diende te worden omgezet tegen 1 november 2009, een datum die door de Belgische wetgever niet werd gehaald . De doelstelling van deze bijdrage bestaat er niet in om de inhoud van de Belgische wetgeving die strekt tot omzetting van de Richtlijn Betaaldiensten, in detail te bespreken, doch enkel aandacht te besteden aan enerzijds de wijze waarop de Belgische wetgever de Richtlijn heeft gïmplementeerd en anderzijds de punten waar de wet afwijkt van de Europese Richtlijn. Hoewel de Richtlijn gebaseerd is op het principe van maximale harmonisatie, laat de Richtlijn de mogelijkheid aan de lidstaten om van bepaalde regelen af te wijken. Verder stelt men vast dat de Belgische wet ook op een aantal andere punten afwijkt van de Richtlijn, hetgeen dan meteen de vraag doet rijzen naar de verenigbaarheid van de betrokken bepaling met het Europese recht.