Reinhard Steennot, Michiel De Muynck

Reclame en precontractuele informatie onder de wet consumentenkrediet anno 2011

WP 2011-02

Op 1 december 2010 is de gewijzigde Wet Consumentenkrediet in werking getreden. De wijziging van de Wet Consumentenkrediet is het gevolg van de omzetting van de Richtlijn Consumentenkrediet. In deze bijdrage zullen wij aandacht besteden aan de regelen inzake reclame en de precontractuele informatieverplichtingen die in de algemene bepalingen van de Wet Consumentenkrediet vervat liggen. Wij beperken ons daarbij niet tot een beschrijving van de (nieuwe) bepalingen, doch geven tevens aan of de (nieuwe) regelen verenigbaar zijn met de Europese Richtlijn. De Richtlijn is immers gebaseerd op het principe van gerichte volledige harmonisatie, zodat op enkele punten de vraag rijst of de wetgever de bescherming, zoals deze vervat lag in de wet van 1991, zoals gewijzigd in 2003, wel kon behouden. Bij dit alles verliezen wij ook de Wet Marktpraktijken niet uit het oog.