Diederik Bruloot

Het Hervormde Nederlandse BV-Recht Vanuit Een Belgisch Perspectief

WP 2014-04

Op 1 oktober 2012 trad in Nederland een totaal hertekend B.V.-recht in werking. Sindsdien wordt de Nederlandse tegenhanger van de Belgische BVBA vaak aangeduid als de Flex-B.V., wat meteen duidelijk maakt welke richting de wetgever met de hervorming is uitgegaan. Deze tekst wil in eerste instantie een overzicht bieden van het nieuwe wettelijke kader dat van toepassing is op B.V.'s. De klemtoon ligt daarbij, anders dan de reeds bestaande Nederlandse commentaren, vooral op die aspecten van het Nederlandse recht die hetzij voor de buitenlandse jurist bijzondere verduidelijking behoeven, hetzij vanuit beleidsmatig oogpunt belangwekkend zijn met het oog op een mogelijke toekomstige hervorming van het Belgische BVBA-recht. De meest in het oog springende thema's daarbij zijn het nagenoeg geheel verdwijnen van het regime inzake kapitaalvorming en -bescherming, de extreme diversificatiemogelijkheden op het vlak van de aandeelhoudersrechten en de verregaande contractualisering van de interne organisatiestructuur.